RADA RODZICÓW
Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Karsku

Przewodnicząca:
Za-ca:

Skarbnik:

Członkowie: