O NAS

O NAS
Zespół Placówek Oświatowych w Karsku

Zespół Placówek Oświatowych w Karsku powstał decyzją Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim w 2003 roku. 

W skład zespołu wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Karsku (istnieje od 1945)
 • Gminne Przedszkole w Karsku (istnieje od 1982 roku)
Każda z placówek posiada własne, bogate tradycje.

Misja i wizja szkoły

Misja Szkoły


Nasza misja to: dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazać im rzetelną prawdę o świecie. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby, zdolności i aspiracje ukierunkowują nasze działanie. Służymy im wiedzą i życiowym doświadczeniem, a własną postawą jesteśmy dla nich przykładem.

Cel wychowawczy ogólny to wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanka w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

Cele szczegółowe:

 • umiejętność zdobywania wiedzy i sprawności fizycznej,

 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania właściwych relacji międzyludzkich zbudowanych na wzajemnym szacunku i tolerancji,

 • poczucie przynależności do różnorodnej społeczności uczniowskiej, lokalnej i narodowej,

 • umiejętność działania indywidualnego i grupowego w rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej, opartego na asertywności i braku agresji,

 • chęć poznawania piękna przyrody i korzystania z niego.

Wizja Szkoły

Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma prawo czuć się bezpiecznie, ma szanse stać się wartościowym, otwartym na dobro i piękno człowiekiem. W naszych działaniach wychowawczych korzystamy ze wsparcia Rady Rodziców, społeczności lokalnej i parafialnej, lokalnych ośrodków kulturalnych i sportowych.

Naszym zadaniem jest:

 • stworzyć warunki dla rozwoju ucznia, aby mógł odnosić sukcesy edukacyjne i sportowe,

 • uwzględniając indywidualne potrzeby i zdolności dziecka wypracować taką atmosferę, aby każdy wychowanek mógł zaistnieć w społeczności szkolnej,

 • przygotować wychowanka do wejścia w dorosłe życie,

 • sprawić, żeby szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dziecka, rodzica i pracownika szkoły.

Sylwetka absolwenta

Absolwent naszej szkoły jest:

 • przygotowany do kontynuowania nauki w gimnazjum i szkole średniej,

 • tolerancyjny i wrażliwy,

 • asertywny,

 • kulturalny.

Umie:

 • komunikować się w języku ojczystym i w języku obcym w mowie i piśmie,

 • akceptować siebie takim, jakim jest,

 • sprawnie posługiwać się nowoczesną technologią informacyjną,

 • współpracować w grupie,

 • dbać o bezpieczeństwo i rozwój sprawności fizycznej,

 • być odpowiedzialnym za zachowanie i pielęgnowanie naturalnego środowiska,

 • służyć pomocą i wsparciem w opiece nad młodszym, słabszym, niepełnosprawnym,

 • odróżniać dobro od zła.

Zna:

 • swoje mocne strony (zalety, walory) i potrafi je wykorzystać w kreowaniu swojej osobowości,

 • potrzeby najbliższego środowiska i stara się aktywnie uczestniczyć w jego kształtowaniu,

 • tradycje szkoły, regionu, i pielęgnuje je.

W załączeniu (poniżej) historia Szkoły Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Karsku

Ċ
Admin Stron,
16 mar 2016, 17:01
Ċ
Admin Stron,
16 mar 2016, 17:01