O NAS

O NAS

Zespół Placówek Oświatowych w Karsku

Zespół Placówek Oświatowych w Karsku powstał decyzją Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim w 2003 roku.

W skład zespołu wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Karsku (istnieje od 1945)

 • Gminne Przedszkole w Karsku (istnieje od 1982 roku)

Każda z placówek posiada własne, bogate tradycje.

Misja i wizja szkoły

Misja Szkoły

Nasza misja to: dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazać im rzetelną prawdę o świecie. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby, zdolności i aspiracje ukierunkowują nasze działanie. Służymy im wiedzą i życiowym doświadczeniem, a własną postawą jesteśmy dla nich przykładem.

Cel wychowawczy ogólny to wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanka w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

Cele szczegółowe:

  • umiejętność zdobywania wiedzy i sprawności fizycznej,

  • umiejętność nawiązywania i utrzymywania właściwych relacji międzyludzkich zbudowanych na wzajemnym szacunku i tolerancji,

  • poczucie przynależności do różnorodnej społeczności uczniowskiej, lokalnej i narodowej,

  • umiejętność działania indywidualnego i grupowego w rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej, opartego na asertywności i braku agresji,

  • chęć poznawania piękna przyrody i korzystania z niego.

Wizja Szkoły

Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma prawo czuć się bezpiecznie, ma szanse stać się wartościowym, otwartym na dobro i piękno człowiekiem. W naszych działaniach wychowawczych korzystamy ze wsparcia Rady Rodziców, społeczności lokalnej i parafialnej, lokalnych ośrodków kulturalnych i sportowych.

Naszym zadaniem jest:

  • stworzyć warunki dla rozwoju ucznia, aby mógł odnosić sukcesy edukacyjne i sportowe,

  • uwzględniając indywidualne potrzeby i zdolności dziecka wypracować taką atmosferę, aby każdy wychowanek mógł zaistnieć w społeczności szkolnej,

  • przygotować wychowanka do wejścia w dorosłe życie,

  • sprawić, żeby szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dziecka, rodzica i pracownika szkoły.

Sylwetka absolwenta

Absolwent naszej szkoły jest:

  • przygotowany do kontynuowania nauki w gimnazjum i szkole średniej,

  • tolerancyjny i wrażliwy,

  • asertywny,

  • kulturalny.

Umie:

  • komunikować się w języku ojczystym i w języku obcym w mowie i piśmie,

  • akceptować siebie takim, jakim jest,

  • sprawnie posługiwać się nowoczesną technologią informacyjną,

  • współpracować w grupie,

  • dbać o bezpieczeństwo i rozwój sprawności fizycznej,

  • być odpowiedzialnym za zachowanie i pielęgnowanie naturalnego środowiska,

  • służyć pomocą i wsparciem w opiece nad młodszym, słabszym, niepełnosprawnym,

  • odróżniać dobro od zła.

Zna:

  • swoje mocne strony (zalety, walory) i potrafi je wykorzystać w kreowaniu swojej osobowości,

  • potrzeby najbliższego środowiska i stara się aktywnie uczestniczyć w jego kształtowaniu,

  • tradycje szkoły, regionu, i pielęgnuje je.

W załączeniu (poniżej) historia Szkoły Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Karsku